dushiqingyishen148乐报(一) 2011-03-12 19:53 更新 | 2,707 字

贾君鹏此时兴奋的开始想跟李国际报喜啦,但他灵机一动,他用的不是自己的手机,而是用的防空洞附近的一个小商铺里的公用电话,他这时兴奋地冒充是河南口音说:喂,请问?你是李国际李总吗?

那边的李国际,声音很平常的答曰:是我呀?哪位?你找我有事儿吗?

贾君鹏此时连他自己都不知是为了什么,他竟然开始故意的拿腔作调儿说了下面这样一番话:哎,李总吗?你好,我想向你打听一下,你认...


--------------------------------------------阅读VIP内容请订阅本章!-------------------------------------------------
庆阳县墩企业管理有限公司